Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Odbahnění rybníků

Odbahnění rybníků

V ČR je v současnosti v rybnících odhadováno asi 200 mil. m3 sedimentů, které byly splaveny z povodí vlivem nedostatečné protierozní ochrany. Rybníky lze odbahňovat suchou cestou po vypuštění a částečném vyschnutí bahna nebo přímo z vodní hladiny pomocí sacích bagrů. Odtěžený sediment lze aplikovat na zemědělské pozemky, a to za předpokladu provedení chemických rozborů, které stanoví podmínky pro toto využití. V minulosti často uplatňované vyhrnování a ponechání sedimentu po obvodu rybníka je nevhodné a v rozporu se zákonem. Při tomto způsobu dochází ke značnému vnosu živin a dalších látek do příbřežního pásma a následné degradaci původních, mnohdy cenných, společenstev a obsazení ruderálními společenstvy. Při odbahňování je nutné zachovat dostatečný rozsah litorálního pásma.

Cíle:

  • snížení odnosu splavenin z povodí a snížení úživnosti rybníků realizací protierozních opatření, doplněním břehových porostů a odstraněním sedimentů ze dna nádrží

Příklad opatření

Odbahňování Bohdanečského rybníka v NPR Bohdanečský rybník
Zdroj financí: Program revitalizace říčních systémů  (PRŘS)

Opatření podporují následující programy

MaS - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování sedimentů ze dna rybníků jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ nebo naplňování povinnosti vlastníka vodního díla ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit AOPK ČR a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 174) - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce (výstavba, revitalizace, rozčlenění litorálního pásma, tvorba ostrovů, odbahnění, rekonstrukce, oprava a výstavba souvisejících technických objektů apod.), vyřezání náletových dřevin, náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření a náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce. Pro záměry do 1 mil. Kč.

Výše podpory:
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

POPFK (115 172) - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce (likvidace nevhodného opevnění, zasypání regulovaného koryta, vytvoření nového přírodě blízkého koryta, podélné a příčné rozčlenění koryta apod.), náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL, náklady na přípravu akce, projektovou dokumentaci a výkup pozemků související s přípravou akce.


Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

OP Rybářství (2.2.) - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna.

Výše podpory:
50% způsobilých výdajů

Žadatelé:
podniky akvakultury

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality