Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Přírodě blízká prot…

Přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech

Koryta vodních toků v intravilánech musejí zajišťovat dostatečnou průtočnou kapacitu a musejí být stabilní. To ovšem neznamená, že by koryto v obci či městě vždy muselo mít charakter technicky tvrdě upraveného kanálu, ekologicky zcela degradovaného a nevzhledného. Naopak, ve většině situací lze základním požadavkům kapacity a stability vyhovět s tím, že bude vytvořeno koryto, zachovávající si alespoň částečně přírodě blízkou členitost, dobře zapadající do soustavy intravilánových parkových a rekreačních ploch. Takové koryto by mělo podporovat příznivé pobytové prostředí obce či města a mělo by si alespoň zčásti zachovávat ekologické funkce – v rámci možností by mělo umožňovat migraci vodních organismů ve vodním i v navazujícím suchozemském prostředí, trvalou existenci ryb a dalších vodních organismů. Dalším typem přírodě blízkých protipovodňových opatření v intravilánech může být zvětšování povodňové průtočnosti území snižováním úrovně terénu v blízkosti vodních toků do podoby přírodě blízkých berem. V těchto povodňových bermách pak také mohou fungovat například přírodě blízké parkové úpravy.

Cíle:

  • minimalizace škod při povodních obnovou přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou staveb podél toku

Příklad opatření

Revitalizace Rodachu s retenční kapacitou (Redwitz, Bavorsko)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (1.3.) - Přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech

Podporované činnosti:
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (poldry, bezpečnostní přelivy). Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“Výše podpory: do 85% celkových způsobilých výdajů

Územní vymezení:
intravilán

Žadatelé:
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží)

OP ŽP (1.4.) - Přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech

Podporované činnosti:
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Výše dotace:
85% celkových způsobilých nákladů, u vybudování varovných systémů do 70% celkových způsobilých nákladů

Žadatelé:
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy)

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality