Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Přírodě blízká proti...

Přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech

Koryta vodních toků v intravilánech musejí zajišťovat dostatečnou průtočnou kapacitu a musejí být stabilní. To ovšem neznamená, že by koryto v obci či městě vždy muselo mít charakter technicky tvrdě upraveného kanálu, ekologicky zcela degradovaného a nevzhledného. Naopak, ve většině situací lze základním požadavkům kapacity a stability vyhovět s tím, že bude vytvořeno koryto, zachovávající si alespoň částečně přírodě blízkou členitost, dobře zapadající do soustavy intravilánových parkových a rekreačních ploch. Takové koryto by mělo podporovat příznivé pobytové prostředí obce či města a mělo by si alespoň zčásti zachovávat ekologické funkce – v rámci možností by mělo umožňovat migraci vodních organismů ve vodním i v navazujícím suchozemském prostředí, trvalou existenci ryb a dalších vodních organismů. Dalším typem přírodě blízkých protipovodňových opatření v intravilánech může být zvětšování povodňové průtočnosti území snižováním úrovně terénu v blízkosti vodních toků do podoby přírodě blízkých berem. V těchto povodňových bermách pak také mohou fungovat například přírodě blízké parkové úpravy.

Cíle:

  • minimalizace škod při povodních obnovou přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou staveb podél toku

Příklad opatření

Revitalizace Rodachu s retenční kapacitou (Redwitz, Bavorsko)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (1.3.) - Přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech

Podporované činnosti:
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (poldry, bezpečnostní přelivy). Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“Výše podpory: do 85% celkových způsobilých výdajů

Územní vymezení:
intravilán

Žadatelé:
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží)

OP ŽP (1.4.) - Přírodě blízká protipovodňová opatření v sídlech

Podporované činnosti:
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Výše dotace:
85% celkových způsobilých nákladů, u vybudování varovných systémů do 70% celkových způsobilých nákladů

Žadatelé:
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy)