Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Tvorba a obnova tůn…

Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Revitalizace odvodněných ploch mívá dvojí cíl. Zamezením nevhodnému odvodňování území se podporuje zadržení vody v krajině. Vytvářením vlhkých, mokřadních a vodních stanovišť se obnovují společenstva rostlin a živočichů, která jsou na tato stanoviště vázána. Revitalizace nevhodně odvodněných ploch může spočívat v narušení funkčnosti technických odvodňovacích zařízení (zaslepení drenáží). Tůně se vytvářejí hloubením; obecným požadavkem je vytváření mírných sklonů svahů kvůli stabilitě břehů, rozvinutí příbřežní zóny a bezpečnosti. Břehy tůní zpravidla není třeba opevňovat. Mokřady lze vytvářet či obnovovat různými způsoby – plošným zahloubením terénu, nízkým hrázováním nebo zahrazením dosud zahloubeného odtoku z území (především při revitalizaci rašelinišť). Významnou předností mokřadů a tůní proti malým vodním nádržím jsou malé pořizovací a provozní náklady.

Cíle:

  • zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení vodního režimu niv obnovou přirozených koryt vodních toků, realizací protierozních opatření a revitalizací odvodněných ploch

Příklad opatření

Obnova mokřadu v nivě Drahňovického potoka
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, náklady na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše obvyklé ceny za tento druh prací, a další

Výše podpory:
80%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PPK (volná krajina) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na vytváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných vodních ploch a další

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

PPK (chráněná území) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na vytváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných vodních ploch jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel: 
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Tvorba a obnova tůní, mokřadu a rašelinišť

Podporované činnosti:
opatření na  pozemcích státu vyplývající z plánů péče o území

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 174) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na obnovení stávajích, nebo vytvoření nových mokřadů, rašelinišť, tůní a jiných drobních vodních ploch, náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

POPFK (115 172) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na obnovení stávajících, nebo vytvoření nových mokřadů, rašelinišť, tůní a jiných drobných vodních ploch jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL, náklady na přípravu akce, projektovou dokumentaci a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality