Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Tvorba a obnova tůn…

Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Revitalizace odvodněných ploch mívá dvojí cíl. Zamezením nevhodnému odvodňování území se podporuje zadržení vody v krajině. Vytvářením vlhkých, mokřadních a vodních stanovišť se obnovují společenstva rostlin a živočichů, která jsou na tato stanoviště vázána. Revitalizace nevhodně odvodněných ploch může spočívat v narušení funkčnosti technických odvodňovacích zařízení (zaslepení drenáží). Tůně se vytvářejí hloubením; obecným požadavkem je vytváření mírných sklonů svahů kvůli stabilitě břehů, rozvinutí příbřežní zóny a bezpečnosti. Břehy tůní zpravidla není třeba opevňovat. Mokřady lze vytvářet či obnovovat různými způsoby – plošným zahloubením terénu, nízkým hrázováním nebo zahrazením dosud zahloubeného odtoku z území (především při revitalizaci rašelinišť). Významnou předností mokřadů a tůní proti malým vodním nádržím jsou malé pořizovací a provozní náklady.

Cíle:

  • zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení vodního režimu niv obnovou přirozených koryt vodních toků, realizací protierozních opatření a revitalizací odvodněných ploch

Příklad opatření

Obnova tůní a mokřadu v nivě Drahňovického potoka
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, náklady na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše obvyklé ceny za tento druh prací, a další

Výše podpory:
80%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PPK (volná krajina) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na vytváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných vodních ploch a další

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

PPK (chráněná území) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na vytváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných vodních ploch jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel: 
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Tvorba a obnova tůní, mokřadu a rašelinišť

Podporované činnosti:
opatření na  pozemcích státu vyplývající z plánů péče o území

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 174) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na obnovení stávajích, nebo vytvoření nových mokřadů, rašelinišť, tůní a jiných drobních vodních ploch, náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

POPFK (115 172) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

Podporované činnosti:
náklady na obnovení stávajících, nebo vytvoření nových mokřadů, rašelinišť, tůní a jiných drobných vodních ploch jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL, náklady na přípravu akce, projektovou dokumentaci a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

Aktualizace nákladů obvyklých opatření MŽP 2019

Byly aktualizovány NOO MŽP 2019 v záložce Zeleň rostoucí mimo les

zobrazit všechny aktuality