Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Výstavba a rekonstr…

Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací

Odpadní vody jsou jedním z hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod. Jejich čištění je důležitým krokem k naplnění jednoho z hlavním požadavků Rámcové směrnice pro vodní politiku (2000/60/EHS) – dosažení dobrého stavu vod, který musí být splněn nejpozději do konce roku 2015. V současnosti je na území České republiky 2017 ČOV, které čistí denně 3,7 mil. m³ odpadních vod. V ČR je 520 aglomerací s parametry nad 2000 ekvivalentních obyvatel, které musí být napojeny na ČOV do roku 2010, dle směrnice EHS. V současnosti je kladen důraz i na 3. stupeň čištění odpadních vod (dočišťování), jenž zajišťuje odstranění fosforu a dusíku způsobující eutrofizaci vod. K tomuto účelu se využívají dočišťovací rybníky, kde přirozenou samočistící schopností dochází k dočištění odpadních vod.

Cíle:

  • zvýšení biologické rozmanitosti a kvality vodního a navazujícího prostředí obnovením obousměrné migrační prostupnosti, zlepšením čistoty vody a samočistících funkcí ve vodních tocích

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (1.1) - Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami

Výše podpory:
do 85% celkových nákladů

Územní vymezení:
celá ČR 

Žadatelé:
kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní a příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva                                                                          

 

Vyhledávání

Informujeme vás

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Vyhlášení výzvy POPFK pro rok 2020

Příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Vyhlášení výzvy PPK pro rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Nový dotační program na výsadbu stromů

Byla vyhlášena výzva MŽP 9/2019: Výsadba stromů podporující výsadbu listnatých stromů na veřejném prostranství.

zobrazit všechny aktuality