Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o nelesní ekosystémy Založení krajinných…

Založení krajinných prvků a ÚSES

Velký podíl orné půdy naproti podílu travních porostů a lesních ploch je příčinou zvýšeného rizika eroze půdy spojené se zanášením vodních ploch, kontaminací vod chemickými látkami a půdními živinami. Opatření je zaměřeno na výsadbu rozptýlené zeleně (jednotlivé stromy, keře, aleje, remízky, tvorba mezí) a zatravňování orné půdy (komerční směsi, regionální směsi) s funkcemi ekologickými (úkryt pro živočichy, udržení druhové rozmanitosti), funkcemi protierozními (snížení odtoku vody z území, ochrana půdy před odnosem) a funkcemi krajinářskými (udržení pestré struktury krajiny).

 

Cíle:

  • snížení rizika spojeného s vodní erozí
  • využití neúrodné, nerentabilní, těžko dostupné orné půdy
  • uchování a zvýšení přírodní rozmanitosti

Příklad opatření

Výsadba aleje jeřábu ptačího v lokalitě Wunderblume
Zdroj financí: Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK - 115 165)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na zpracování plánů ÚSES, stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující podporu konektivity krajiny a populací organismů, a další

Výše podpory:
80% pro vytváření a posílení funkcí krajinných prvků a struktur, 85% pro výsadbu na nelesní půdě, 100% v případě ÚSES

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

OP ŽP (4.2) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na přípravu terénu, výsadbu, a na dokončovací a rozvojovou péči v rámci realizace projektu, nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb, ochranu a ošetření dřevin, a další

Výše podpory:
80% pro vytváření a posílení funkcí krajinných prvků a struktur, 85% pro výsadbu na nelesní půdě, 100% v případě ÚSES

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

PRV - M10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ (AEKO) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti:

Podopatření  10.1.4 Ošetřování travních porostů se dělí na základní titul, cílený na údržbu travních porostů ve volné krajině a na tzv. „nadstavbové tituly“ cílené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech soustavy Natura 2000

Podopatření 10.1.5 Zatravňování orné půdy podporuje převod orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany anebo podél vodních útvarů.

Podopatření 10.1.6 Biopásy má za cíl podpořit biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině skrze zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině nedostatek.

Podopatření 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté podporuje populaci čejky chocholaté a dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování.

Výše podpory:
pevně stanovená sazba v €/ha

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem. Podopatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami daného podopatření nebo titulu na celé výměře zemědělské půdy se kterou do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami cross compliance a ostatními podmínkami danými platnou evropskou a národní legislativou.

 

PPK (chráněná území) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti:
náklady na zakládání liniových travních porostů v okolí výsadeb a v okolí vodního toku, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva, zajištění osiva místního původu pro obnovu travních porostů a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

PPK (volná krajina) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti:
výsadba solitérních stromů, liniové a skupinové výsadby (včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd); zakládání liniových travních porostů, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva,  zakládání průlehů

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

MaS - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti:
náklady na zakládání travního porostu, např. nákup osiva, úprava půdy před setím, terénní práce - urovnávky, přemísťování půdy, průlehy, příkopy a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti:
náklady na zakládání liniových travních porostů v okolí výsadeb a v okolí vodního toku, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva, zajištění osiva místního původu pro obnovu travních porostů.

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 175) - Založení krajinných prvků a ÚSES

Podporované činnosti:
náklady na zakládání liniových travních porostů v okolí výsadeb a v okolí vodního toku, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva, zajištění osiva místního původu pro obnovu travních porostů

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality