Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Novinky Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

28.5.2021 08:09

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Žádosti je možné podávat v následujících třech podprogramech:

  • 115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
  • 115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
  • 115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu

Hlavními opatřeními v krajině, na která lze čerpat dotace z programu POPFK, jsou například výsadby dřevin, tvorba a obnova tůní a mokřadů, změna druhové skladby lesních porostů, ošetřování památných stromů, tvorba a obnova biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů či likvidace invazních druhů.

Žadatelem mohou být fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu či státní organizace a státní podniky. Způsobilým účastníkem programu je jak vlastník, tak nájemce či pachtýř. Způsobilým účastníkem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Maximální výše podpory je 1 mil Kč pro podprogram 174 zaměřený na vodní ekosystémy a 250 tis. Kč pro podprogramy 175 a 176 (nelesní a lesní ekosystémy). Výše podpory pro jednotlivé žádosti je stejná i pro víceleté akce a je možná až do 100% celkových způsobilých nákladů akce.

Sběrnými místy jsou Regionální pracoviště AOPK ČR, kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete zde http://www.dotace.nature.cz/kontakty.html, kde je možné konzultovat i přípravu žádostí o podporu.

Výzva a veškerá dokumentace je zveřejněna zde http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html a na webu MŽP zde https://www.mzp.cz/cz/vyzpa_pro_externi_zadatele.

zpět na výpis aktualit

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality