Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o lesní ekosystémy Invazní druhy rostl…

Invazní druhy rostlin a živočichů

Opatření je zaměřeno na redukci a likvidaci nepůvodních druhů dřevin, které se často chovají agresivně, vytlačují původní druhy našich rostlin a v mnoha případech mění charakter svého okolí (např. trnovník akát, borovice vejmutovka).

Cíle:

  • nahrazení nepůvodních společenstev s nepůvodním druhem původními
  • zamezení šíření nepůvodních druhů

Příklad opatření

Výřez smrku pichlavého v NPR Jizerskohorské bučiny
Zdroj financí: Program péče o krajinu (PPK - chráněná území)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.2) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření, v lesních porostech náklady na výsadbu a ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin, a další

Výše podpory:
85%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

OP ŽP (4.1) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na likvidaci nevhodných náletových dřevin, na likvidaci nežádoucích a invazních druhů a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření a další

Výše podpory:
100% pro nesoutěžní výzvu, 85% pro soutěžní

Územní vymezení:
NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000

Žadatel:
AOPK ČR, NP, Správa jeskyní, kraje (nesoutěžní výzva), široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další (soutěžní výzva)

LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na těžební zásahy, projektová příprava, v některých případech nákup pozemku atd.

Výše podpory:
až 75 %

Územní vymezení:
EVL, PO (včetně lokalit mimo území NATURA 2000, tzv. nášlapné kameny)

Žadatel:
veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce reagistrované v EU

PPK (chráněná území) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti:
výřez nebo  kácení dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel:
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti: 
výřez nebo  kácení dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
100%

Územní vymezení: 
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 172) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti:
výřez nebo  kácení invazních druhů dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 176) - Invazní druhy rostlin a živočichů

Podporované činnosti:
výřez nebo  kácení invazních druhů dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti

Výše podpory:
až 100 %, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality