Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Operační program Životní pros…

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OP ŽP nabízí v období let 2014-2020 možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. Celkem je na OP ŽP z evropských fondů alokováno 2,6 mld. EUR, z toho na prioritní osu  4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny  je alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).


OP ŽP se člení celkem na pět prioritních os:

Z pohledu ochrany přírody jsou hlavní typy opatření zahrnuty  v PO 4.

Řídícím orgánem zodpovědným za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí  (MŽP). Zprostředkujícími subjekty jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro PO 4 a Státní fond životního prostředí (SFŽP) pro ostatní osy. Příjem žádostí o podporu probíhá plně elektronicky přes systém ISKP 14+, ve kterém vyplňuje žadatel veškeré potřebné informace. Termíny podávání žádostí jsou zveřejňovány formou výzvy na portálu OP ŽP - www.opzp.cz a zastřešujících webových stránkách MMR. Pro správné podání žádosti je nezbytné seznámení s Pravidly pro žadatele a příjemce a další dokumentací, která je součástí konkrétní výzvy.

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

zobrazit všechny aktuality