Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Operační program Životní pros…

Operační program Životní prostředí

OPŽP ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (dále „OPŽP“) je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v ČR, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. Celkově je na program OPŽP 2021–2027 vyčleněno 61 mld. Kč.

OPŽP 2021–2027 se člení na 6 specifických cílů:

 • 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 • 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 • 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
 • 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečistění

AOPK ČR administruje vybrané typy projektů ze specifických cílů 1.3 a 1.6 s celkovými výdaji do 200 tis. EUR, které jsou vykazovány zjednodušenou metodou ve formě jednorázové částky dle Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí v rámci tzv. Projektového schématu AOPK ČR.

Zjednodušené metody vykazování:

Zjednodušené metody vykazování (dále jen „ZMV“) výdajů jsou novou a plnohodnotnou metodou pro výpočet způsobilých nákladů projektu oproti metodě skutečně vzniklých nákladů pro projekty do 200.000 EUR administrovaných AOPK ČR. Žadatel bude žádat o jednorázovou částku na přímé realizační výdaje vypočtenou na základě platných Nákladů obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (dále jen „NOO MŽP“). 

Celkové způsobilé výdaje:
Jednorázová částka (JČ) dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH)
[když je DPH způsobilá = neplátce DPH] 

JČ dle NOO MŽP + 7 % z JČ
[když DPH způsobilá není = plátce DPH]

Celkové výdaje: 
JČ dle NOO MŽP + DPH + 7 % (z JČ včetně DPH) + NZV ostatní včetně DPH


Jednorázová částka vypočtená dle návodu výše, včetně DPH, je maximální možná. Pokud v rámci projektu vzniknout další náklady, musí tyto náklady uhradit žadatel z vlastních prostředků (musí být splněny výstupy projektu). Na uvedené částky má příjemce podpory, po splnění všech dotačních podmínek, nárok bez ohledu na vzniklé reálné náklady na realizaci projektu (např. bez ohledu na skutečně vynaloženou částku). Výhodou ZMV je to, že příjemce dotace není povinen dokládat poskytovateli dotace skutečné výdaje na základě finančních dokladů a nepředkládá mu ke kontrole ani doklady k veřejným zakázkám. Finanční prostředky jsou propláceny na základě splnění výstupu projektu, který poskytovatel dotace kontroluje v místě jeho realizace (s výjimkou studií a plánů). 

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt (JČ dle NOO MŽP bez DPH) jsou 250.000 Kč.

Maximální celkové výdaje (viz. rámeček výše) na projekt (jednorázová částka dle NOO MŽP, DPH, 7 % na nepřímé výdaje a případné nezpůsobilé výdaje) jsou 200.000 EUR, rozhodující je kurz EK v době vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podrobné informace naleznete v příručce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro Operační program Životní prostředí 2021–2027 – Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR (dále jen „příručka“).
Veškeré aktuální informace týkající se projektů ZMV financovaných v rámci Projektového schématu AOPK ČR budou zveřejňovány pouze na těchto internetových stránkách (dotace.nature.cz).


OPŽP 2014+

Cílem Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) 2014-2020 je ochrana a zajištění kvality životního prostředí v České republice, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. OPŽP nabízelo v období let 2014–2020 možnost realizace široké škály ekologických opatření investičního i neinvestičního charakteru. Celkem bylo na OPŽP z evropských fondů alokováno 2,6 mld. EUR, z toho na prioritní osu 4 (dále jen „PO 4“), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny, bylo alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).

OPŽP 2014-2020 se člení celkem na 5 prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Prioritní osa 5: Energetické úspory

Z pohledu ochrany a péče o přírodu a krajinu jsou hlavní typy opatření zahrnuty v PO 4.

Podrobnější informace k OPŽP 2014–2020 naleznete na internetových stránkách www.opzp.cz.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality