Přesun na obsah

Podprogramy 165, 166 a 167

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu (podprogramy 165, 166, 167)

Program v mnohém navazuje na tradiční národní program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, který běžel v minulých letech. Struktura programu se však změnila a program je rozdělen do třech nových podprogramů. 

Projekty lze realizovat kdekoli na území ČR mimo zastavěná území a zastavitelné plochy. Opatření zaměřená na podporu zvláště chráněných druhů a ošetření památných stromů mohou být realizována i v zastavěných územích.  

Poskytovatelem finančních prostředků je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Podprogram je určen pro široký okruh žadatelů (fyzické a právnické osoby, spolky, obce atd.).

Podprogramy jsou součástí komponenty Národního plánu obnovy 2.9, investice 4.


Podprogram 165 Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Výše podpory činí max. 250 tis. Kč na projekt, v případě projektu na dílčí rekonstrukci malé vodní nádrže až 2,5 mil. Kč a může dosáhnout až 100 % uznaných nákladů. 

V rámci podprogramu budou podporována tato opatření:

 • tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině (např. remízy, meze, zasakovací pásy, průlehy apod.),
 • péče o památné a významné stromy,
 • tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy,
 • opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny, 
 • likvidace invazních druhů,
 • výsadby dřevin mimo les,
 • zlepšení druhové a prostorové skladby lesa,
 • péče o cenné nelesní terestrické biotopy,
 • obnova a tvorba vodních prvků (např. mokřadů a tůní, malých vodních nádrží přírodě blízkého charakteru, tvorba přehrážek),
 • dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží,
 • revitalizace a renaturace vodních toků.

Informace k aktuálně běžící výzvě včetně potřebných dokumentů najdete zde.


Podprogram 166 Komplexní vodohospodářské studie

V rámci podprogramu budou podporována opatření zaměřená na posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrh konkrétních opatření.

Posouzení potenciálu zadržování vody a návrh konkrétních opatření v ploše povodí:

 • Systematické řešení pro větší plochu povodí - Studie proveditelnosti v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace. 
 • Řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebo jeho části - Studie proveditelnosti v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace. 

Potenciál úseku vodního toku včetně příbřežní zóny, popř. nivy:

 • Studie proveditelnosti revitalizace vodního toku v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace.
 • Systematický návrh opatření na zlepšení hydromorfologických charakteristik vodních toků jako podklad pro plánování v oblasti vod.

Výzva bude spuštěna pravděpodobně na podzim 2022.


Podprogram 167 Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií 

Podprogram je zaměřen na provádění vybraných navržených opatření za účelem zadržování vody v krajině. Budou podporována opatření navržená v komplexních vodohospodářských studiích vzniklých v rámci podprogramu 166. 

Výzva bude spuštěna v roce 2023.

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality