Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů POPFK hrazený z Národního plá…

POPFK hrazený z Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem, které mají za cíl pomoci zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace české ekonomiky. Více informací na https://www.planobnovycr.cz/.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude v rámci NPO poskytovatelem či realizátorem prostřednictvím programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny u dvou aktivit v rámci komponenty 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem:

  • 2.9.3 Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
  • 2.9.4 Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

2.9.3 Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Dotační program určený pro žádosti AOPK ČR, správ NP, Správy jeskyní ČR

2.9.4 Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

  • Žadatelsky otevřený podprogram pro téměř všechny typy žadatelů
  • Realizace opatření je možná na celém území ČR
  • V rámci podprogramu budou podporována tato opatření:
- zlepšení druhové a prostorové skladby lesa,
- péče o cenné nelesní terestrické biotopy,
- tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží),
- dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží,
- revitalizace a renaturace vodních toků,
- výsadby dřevin mimo les,
- vodohospodářské studie povodí,
- realizace vybraných opatření ze studií povodí.

Více informací naleznete na stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy

 

Logo

Vyhledávání

Informujeme vás

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

zobrazit všechny aktuality