Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů Podpora obnovy přirozených fu…

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program MŽP podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, dále Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů.

Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace až do výše 100% celkových nákladů akce. V rámci programu se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně. V roce 2022 není počítáno s vypsáním výzvy pro externí žadatele. Obdobná opatření je možné realizovat z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajina.

Program se dělí na podprogramy, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli:

115 172 - Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách soustavy Natura 2000

115 173 - Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 174 - Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

115 175 - Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu

115 176 - Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu

115 177 - Odborné studie a další podkladové materiály

 

Podprogramy 115 174 - 6 jsou žadatelsky otevřené a realizace opatření je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů  může být žadatelem AOPK ČR, správa NP nebo správa jeskyní ČR a realizace je omezena na konkrétní území. Sběrnými místy pro podprogramy 115 174 - 6 jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci. Při podání žádosti do výše uvedených podprogramů je potřeba, aby žadatel zadal žádost (projekt) do on-line databáze. Po jejím zadání žadatel vytiskne "dokumentaci projektu", kterou podepíše a přiloží k žádosti podávané na sběrné místo, resp. regionální pracoviště.

 

Podprogram Maximální výše podpory Žadatel
115 172 neomezena, pro opatření k podpoře předmětů ochrany PO a EVL AOPK ČR, správy NP, Správa jeskyní ČR
115 173 neomezena AOPK ČR, správy NP, Správa jeskyní ČR
115 174 1 mil. Kč fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
115 175 250 tis. Kč
115 176 250 tis. Kč  
115 177 neomezena AOPK ČR, správy NP, Správa jeskyní ČR

 

Kontakty na konkrétní pracovníky regionálních pracovišť (sběrných míst) AOPK ČR naleznete zde.

V roce 2022 nebude výzva pro příjem žádostí do národního POPFK vyhlašována. Žádosti však bude možné podávat do NPO - POPFK, investice „Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu“.


Dokumenty ke stažení:

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality