Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Přehled dotačních programů

Přehled dotačních programů

Stránky Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu zahrnují podpory z následujících dotačních programů.

Národní dotační programy

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí České republiky poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření pro realizaci drobného managementu. Program PPK rozděluje každým rokem téměř 300 mil. Kč.

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí České republiky poskytuje investiční i neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů především na realizaci adaptačních opatření zmírňující dopady klimatické změny a specifických opatření ve vztahu k ZCHÚ, PO, EVL a zvláště chráněným druhům. V rámci POPFK se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

Podprogram je součástí  programu „Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje investiční i neinvestiční prostředky pro realizaci činností na pozemcích ve zvláště chráněných územích, jejichž vlastníkem je stát. Podprogram rozděluje každým rokem cca 100 mil. Kč.

Vytvoření programu bylo iniciováno opakujícími se živelními pohromami, zejména povodněmi a záplavami, které v uplynulých letech zasáhly různé oblasti České republiky a způsobily značné škody. Hlavním cílem programu je zajistit odstranění škod způsobených živelní pohromou za účelem obnovy poškozeného území a majetku spadajícího do resortu Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“).

Národní program Životní prostředí podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám. Obsahové zaměření vychází z aktuálních priorit koncepčních a strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí České republiky, zejména Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které lze poskytovat finanční příspěvky. Podrobné podmínky čerpání finančních prostředků jsou uvedeny v „Závazných pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ vyhlašované v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu.

V gesci Ministerstva zemědělství České republiky jsou každoročně poskytovány finanční prostředky v oblasti vodního hospodářství. Podpory jsou poskytovány v souladu s vodním zákonem na opatření ve veřejném zájmu, především prevenci před povodněmi, odstraňování povodňových škod a obnovu a rekonstrukci vodních děl. Na protipovodňová opatření bylo na období let 2007-2012 vyčleněno 10,5 mld. Kč ze státního rozpočtu, z výnosů privatizací a úvěru od Evropské investiční banky. Podora je určena pro pro správce toků. Na stejné období byly na obnovy a rekonstrukce rybníků vyčleněny 4 mld. Kč pro hospodařící subjekty.

Evropské dotační programy

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem, které mají za cíl pomoci zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace české ekonomiky.

OP ŽP 2014 – 2020 navazuje na současné programové období OPŽP 2007 -  2013. Nadále nabízí  finanční prostředky z evropských fondů  (investičního i neinvestičního charakteru) na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí a to až do výše 100% Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako zprostředkující subjekt pro prioritní osu 4 (PO 4), zaměřenou na ochranu přírody a krajiny se podílela nastavení programu, jak z věcného, tak procesního hlediska.  Na PO 4 je v programovém období 2014 – 2020 alokováno 344,4 mil. EUR, tedy zhruba 9,5 mld. Kč.

Program má za cíl přispět zejména k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Celkem je v programu připraveno cca 3,1 mld. EUR (více než 84 miliard korun).

Program LIFE je evropský finanční nástroj podporující projekty zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí v Evropské unii. Otevřen je pro období 2014-2020 jako součást integrovaného přístupu EU k ochraně životního prostředí. Maximální ani minimální finanční omezení grantu není stanoveno. Průměrná výše příspěvku ze strany EU činí přibližně 1 mil. EUR. 

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality