Přesun na obsah

Specifický cíl 1.3

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Prostřednictvím specifického cíle 1.3 se podporují opatření zaměřená především na prevenci dopadů klimatické změny a na prevenci škod vzniklých v rámci přírodních katastrof, jako např. povodně.

Přehled podporovaných aktivit v rámci ZMV:

  • Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
  • Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
  • Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
  • Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
  • Opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)

Podpořit tak lze různorodá opatření, například ta, jejímž cílem je zadržování vody v krajině - vytváření a obnova tůní a mokřadů, tvorba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, revitalizace vodních toků či odstranění starých odvodňovacích zařízení na zemědělských pozemcích.

Zároveň lze podpořit i projekty zaměřené na vegetační prvky a to nejen v krajině, ale i v sídle. Ať už se jedná o prvky ÚSES, sady, remízky, protierozní pásy, výsadby a ošetření dřevin nebo založení či obnovu městské veřejné zeleně, parků a stromořadí. Dále je specifický cíl 1.3 vhodné zvolit pro zpracování studií systémů sídelní zeleně, územních studií krajiny nebo plánů ÚSES.

Kompletní přehled podpořitelných opatření naleznete v příručce (zip).

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality