Přesun na obsah

Specifický cíl 1.6

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Prostřednictvím specifického cíle 1.6 je možné podpořit opatření zaměřená na posílení ekosystémových funkcí, na podporu vzácných a ohrožených druhů a zachování vzácných a ekologicky cenných biologických stanovišť a lokalit.

Přehled podporovaných aktivit v rámci ZMV:

  • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
  • Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
  • Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
  • Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

Podpořit je tak možné opatření zaměřená především na chráněné druhy a chráněná území, konkrétně na zajištění vodních a mokřadních biotopů (tůně a mokřady, rašeliniště, malé vodní nádrže v chráněných územích či v biocentrech ÚSES, vodní toky). Dále je také možné financovat projekty na chráněné druhy vázané na dřeviny (např. výsadba a ošetření stromů) a další specifická opatření pro podporu druhů (pojezdy těžkou mechanizací, polepy, pasení, kosení). Podpořitelné jsou také projekty na omezení šíření vybraných invazních druhů rostlin a živočichů a expanzivního jmelí. V chráněných územích lze podpořit prvky návštěvnické infrastruktury (např. vybudování stezek, informačních a interaktivních prvků, či ptačí pozorovatelny).

Kompletní přehled podpořitelných opatření naleznete v příručce (zip).

Vyhledávání

Informujeme vás

Vydání Předběžného souhrnu pravidel k administraci OPŽP 2021-27, ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Vzhledem k očekávánému spuštění výzev pro žadatele byl vydán Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory.

Obce ve zvláště chráněných územích mohou nyní stavět nové čistírny odpadních vod

A to s celkovou podporou až 80 %. Dne 15. 8. vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027“.

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

zobrazit všechny aktuality