Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Péče o břehové poro…

Péče o břehové porosty

Břehové porosty podporují ekologické, rekreační a do značné míry též vodohospodářské funkce vodních toků. Snahou krajinotvorných programů je podporovat zejména podél potoků a řek v nezastavěných nivách břehové a doprovodné porosty přírodě blízkého charakteru. V rámcí programů MŽP je podporována výsadba v místech, kde dlouhodobě chybí porost původních dřevin. Z programu OP ŽP je možné financovat i obnovu stávajícího porostu, ale podmínkou je zajištění údržby vysázených dřevin po 10 let. 

Cíle:

  • snížení odnosu splavenin z povodí a snížení úživnosti rybníků realizací protierozních opatření, doplněním břehových porostů a odstraněním sedimentů ze dna nádrží

Opatření podporují následující programy

PPK (volná krajina) - Péče o břehové porosty

Podporované činnosti:
náklady na výsadbu liniových, skupinových a plošných porostů a soliterních dřevin na pozemcích nacházejících se mimo les, kácení dřevin není uznatelným nákladem

Výše podpory:
až 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo ZCHÚ

Žadatel:
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

POPFK (115 172) - Péče o břehové porosty

Podporované činnosti:
Náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

POPFK (115 174) -  Péče o břehové porosty

Podporované činnosti:
náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření, náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory: '
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

OP ŽP (4.3) - Péče o břehové porosty, revitalizace vodních toků

Podporované činnosti (uznatelné náklady): 
náklady stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, a další

Výše podpory:  
80%, u opatření vyplývajících z Plánů oblastí povodí (plánu dílčích povodí) 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality