Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Šetrné hospodaření …

Šetrné hospodaření na rybnících

Produkční funkce rybníků jsou tradičně dosahovány intenzivní obhospodařováním, které zahrnuje činnosti směřující k zajištění co největší produkce hospodářsky významných druhů ryb. Jedná se o činnosti, které však mohou mít negativní dopad na vegetační složku vodní nádrže: hnojení, vápnění, nadměrná rybí obsádka, používání herbicidů, chov vodní drůbeže. Vodní nádrže mohou též plnit řadu mimoprodukčních funkcí, např. akumulace vody v krajině, retenční účinky při povodních, ochrana přirozené flory a fauny, rekreační funkce a další. Hospodaření v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, na něž lze poskytnout státní podporu, přestavuje udržování přirozeného rozsahu litorálního pásma, zajištění dostatečné průhlednosti vody, omezení krmení, hnojení a vysazování nepůvodních druhů ryb. Může se jednat též o omezení vyplývající z rozhodnutí orgánu státní správy.

Cíle:

  • ekologicky příznivé hospodaření na rybnících a vodních nádržích
  • podpora existence původních druhů rostlin a živočichů vázaných svým výskytem na určitý typ ekosystému

 

 

Opatření podporují následující programy

PPK (chráněná území) - Šetrné hospodaření na rybnících

Podporované činnosti:
na hospodářské činnosti na rybnících ve zvláště chráněných územích vyplívající z plánů péče o tato území

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, PO a EVL na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP a EVL v národním seznamu navržených k vyhlášení jako NPP, NPR, PR a PP na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření NP nebo CHKO

Žadatel: 
AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

MaS - Šetrné hospodaření na rybnících

Podporované činnosti:
na hospodářské činnosti na rybnících v majetku státu vyplývající z plánů péče o území

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

OP ŽP (4.3) - Šetrné hospodaření na rybnících

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
náklady na obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše obvyklé ceny za tento druh prací, a další

Výše podpory: 
50%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další  

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality