Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Výstavba a rekonstr…

Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží

Malé vodní nádrže (nádrže o objemu při normální hladině do 2 mil. m³ a největší hloubkou do 9 m) jsou budovány k různým účelům: ochranné (retenční) nádrže (k ochraně před povodněmi nebo vodní erozí), rybochovné nádrže čili rybníky, nádrže na ochranu flory a fauny, rekreační nádrže, hospodářské (př. protipožární) a další. Výstavbou nebo obnovou nádrže lze, krom stanoveného účelu, docílit řady dalších příznivých efektů. Především vždy dojde ke zvětšení zásoby vody v krajině s pozitivním dopadem též na lokální zásoby podzemních vod. Nádrž také příznivě ovlivňuje průběh velkých vod („zploštění“ povodňové vlny). Protipovodňový efekt nádrže je úměrný především velikosti tzv. ovladatelného retenčního prostoru (tj. prostoru mezi kótou provozní hladiny a hranou bezpečnostního přelivu). S velikostí tohoto prostoru se zvětšuje objem zadržené vody při povodni a časové zpoždění odtoku povodňové vlny. Vodní nádrž, není li intenzivně využívána (např. k chovu ryb) může být přínosem pro zlepšení kvality protékající vody (zdržení vody a usazování splavenin). Ochrannou funkci před nadměrným zanášením nádrží splaveninami může plnit předsazená sedimentační nádrž, a to v případě, kdy není možné zajistit komplexní protierozní ochranu v rámci povodí. Kromě výše uvedených plní nádrž také biologickou funkci; stává se biotopem vodních a mokřadních druhů rostlin a živočichů. Přírodovědecky nejcennější část nádrže je litorální pásmo (mělkovodní část nádrže při březích a přítoku se sklonem břehů 1:5 a mírnějším) s plynulým přechodem na souš. Do litorálu je soustředěno mnoho forem vodního života – rozmnožování obojživelníků, výtěr ryb, hnízdění vodních ptáků, výskyt a reprodukce drobných vodních živočichů (potrava pro ryby, ptáky). Ekostabilizační funkce vodních nádrží je však v prvé řadě závislá na jejich využívání, neboť intenzívní chov ryb je v zásadním rozporu s vytvořením předpokladů pro funkci vodních a mokřadních ekosystémů. Každá vodní nádrž, ať již obnovená nebo vystavěná, stává se významným krajinným prvkem (dle § 4 zákona č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Opatření podporují následující programy

MaS - Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží

Podporované činnosti:
náklady na revitalizaci nádrže, rekonstrukci nebo budování technických objektů, odbahnění a rozčlenění litorálního pásma na malých vodních nádržích jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ nebo naplňování povinnosti vlastníka vodního díla ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit AOPK ČR a další  

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření mohou žadatelé podávat v průběhu celého roku.

POPFK (115 174) - Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce (výstavba, revitalizace, rozčlenění litorálního pásma, tvorba ostrovů, odbahnění, rekonstrukce, oprava a výstavba souvisejících technických objektů apod.), vyřezání náletových dřevin, náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření a náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce. Pro záměry do 1 mil. Kč.

Výše podpory:
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

POPFK (115 172) - Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží

Podporované činnosti:
náklady na revitalizaci nádrže, rekonstrukci nebo budování technických objektů, odbahnění a rozčlenění litorálního pásma na malých vodních nádržích jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ , PO nebo EVL, náklady na přípravu akce, projektovou dokumentaci a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
pro realizaci opatření na vodních nádržích na základě plánu péče ZCHÚ
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

OP Rybářství (2.2.) - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna.

Výše podpory:
50% způsobilých výdajů

Žadatelé:
podniky akvakultury

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality