Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Odbahnění rybníků

Odbahnění rybníků

V ČR je v současnosti v rybnících odhadováno asi 200 mil. m3 sedimentů, které byly splaveny z povodí vlivem nedostatečné protierozní ochrany. Rybníky lze odbahňovat suchou cestou po vypuštění a částečném vyschnutí bahna nebo přímo z vodní hladiny pomocí sacích bagrů. Odtěžený sediment lze aplikovat na zemědělské pozemky, a to za předpokladu provedení chemických rozborů, které stanoví podmínky pro toto využití. V minulosti často uplatňované vyhrnování a ponechání sedimentu po obvodu rybníka je nevhodné a v rozporu se zákonem. Při tomto způsobu dochází ke značnému vnosu živin a dalších látek do příbřežního pásma a následné degradaci původních, mnohdy cenných, společenstev a obsazení ruderálními společenstvy. Při odbahňování je nutné zachovat dostatečný rozsah litorálního pásma.

Cíle:

  • snížení odnosu splavenin z povodí a snížení úživnosti rybníků realizací protierozních opatření, doplněním břehových porostů a odstraněním sedimentů ze dna nádrží

Příklad opatření

Odbahňování Bohdanečského rybníka v NPR Bohdanečský rybník
Zdroj financí: Program revitalizace říčních systémů  (PRŘS)

Opatření podporují následující programy

MaS - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
náklady na odstraňování sedimentů ze dna rybníků jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ nebo naplňování povinnosti vlastníka vodního díla ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit AOPK ČR a další

Výše podpory:
100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

POPFK (115 174) - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce (výstavba, revitalizace, rozčlenění litorálního pásma, tvorba ostrovů, odbahnění, rekonstrukce, oprava a výstavba souvisejících technických objektů apod.), vyřezání náletových dřevin, náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření a náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce. Pro záměry do 1 mil. Kč.

Výše podpory:
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

POPFK (115 172) - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce (likvidace nevhodného opevnění, zasypání regulovaného koryta, vytvoření nového přírodě blízkého koryta, podélné a příčné rozčlenění koryta apod.), náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL, náklady na přípravu akce, projektovou dokumentaci a výkup pozemků související s přípravou akce.


Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

OP Rybářství (2.2.) - Odbahnění rybníků

Podporované činnosti:
Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna.

Výše podpory:
50% způsobilých výdajů

Žadatelé:
podniky akvakultury

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality