Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Revitalizace vodníc…

Revitalizace vodních toků

Revitalizace je obnova v minulosti nevhodně technicky upravených koryt vodních toků směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu. Technické úpravy, prováděné především ve 20. století, spočívaly v napřimování, prohlubování a tím vynuceného opevňování koryt vodních toků. Regulace ve většině způsobila zrychlení odtoku povodňových průtoků a větší škody v níže položených územích. Důsledkem zahloubení a odvodňování niv je zmenšení zásob podzemní vody a biologická degradace niv. Při úpravách byly nevratně zničeny nejcennější říční, potoční a mokřadní biotopy a výrazně se zhoršily podmínky pro samočištění vody. Cílem revitalizací je obnovení nebo zlepšení ekologické funkce vodních toků v krajině. Předlohou pro revitalizace jsou zachované přirozené úseky vodních toků. Revitalizované koryto vodního toku by pak dle vzoru mělo mít přiměřeně malou kapacitu (velké vody se rozlévají do nivy), mírný podélný sklon, rozvlněnou trasu (meandrování) a větší drsnost (členitý profil). Revitalizace toku může přinést významné efekty v oblasti protipovodňové ochrany, uváží-li se vymezení dostatečně širokého nivního pásu pro přirozený rozliv povodňových průtoků (např. ve volné krajině nad povodněmi ohroženou obcí). Umožnění neškodného přirozeného rozlivu, který zpomaluje rychlost proudění a podporuje akumulaci vody, povede ke zmírnění kulminace povodňových vln v níže položených místech. Retenční a akumulační schopnost nivy lze podpořit tvorbou přírodě blízkých prvků v rámci revitalizace, kterými jsou – obnova říčních ramen, tvorba přírodě blízkých paralelních koryt, vytváření tůní v nivě toku a výsadbou stanovištně vhodných doprovodných dřevin. Dalším významným efektem, který může přinést vhodně provedená revitalizace je obnova ekosystémů, vázaných na přirozené vodní toky a údolní nivy, podpora procesu samočištění (zlepšování kvality vody v toku) a obnova kontinuity říčního prostředí, zejména pak s ohledem na migrační prostupnost vodních toků.

Cíle:

  • zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení vodního režimu niv obnovou přirozených koryt vodních toků, realizací protierozních opatření a revitalizací odvodněných ploch

Příklad opatření

Revitalizace Holubího potoka v k.ú. Raspenava
Zdroj financí: Program revitalizace říčních systémů (PRŘS)

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (4.3) - Péče o břehové porosty, revitalizace vodních toků

Podporované činnosti (uznatelné náklady): 
náklady stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, a další

Výše podpory:  
80%, u opatření vyplývajících z Plánů oblastí povodí (plánu dílčích povodí) 100%

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

POPFK (115 174) - Revitalizace vodních toků

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce (likvidace nevhodného opevnění, zasypání regulovaného koryta, vytvoření nového přírodě blízkého koryta, podélné a příčné rozčlenění koryta apod.), náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření a náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 %, max. 1 mil. Kč

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

POPFK (115 172) - Revitalizace vodních toků

Podporované činnosti:
náklady na stavební práce (likvidace nevhodného opevnění, zasypání regulovaného koryta, vytvoření nového přírodě blízkého koryta, podélné a příčné rozčlenění koryta apod.), náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření jako součást naplňování plánu péče o ZCHÚ, PO nebo EVL, náklady na přípravu akce, projektovou dokumentaci a výkup pozemků související s přípravou akce.

Výše podpory:
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)

Územní vymezení:
ZCHÚ, PO, EVL

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality