Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Péče o vodní ekosystémy Výstavba a rekonstr…

Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací

Odpadní vody jsou jedním z hlavních zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod. Jejich čištění je důležitým krokem k naplnění jednoho z hlavním požadavků Rámcové směrnice pro vodní politiku (2000/60/EHS) – dosažení dobrého stavu vod, který musí být splněn nejpozději do konce roku 2015. V současnosti je na území České republiky 2017 ČOV, které čistí denně 3,7 mil. m³ odpadních vod. V ČR je 520 aglomerací s parametry nad 2000 ekvivalentních obyvatel, které musí být napojeny na ČOV do roku 2010, dle směrnice EHS. V současnosti je kladen důraz i na 3. stupeň čištění odpadních vod (dočišťování), jenž zajišťuje odstranění fosforu a dusíku způsobující eutrofizaci vod. K tomuto účelu se využívají dočišťovací rybníky, kde přirozenou samočistící schopností dochází k dočištění odpadních vod.

Cíle:

  • zvýšení biologické rozmanitosti a kvality vodního a navazujícího prostředí obnovením obousměrné migrační prostupnosti, zlepšením čistoty vody a samočistících funkcí ve vodních tocích

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (1.1) - Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací

Podporované činnosti (uznatelné náklady):
výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami

Výše podpory:
do 85% celkových nákladů

Územní vymezení:
celá ČR 

Žadatelé:
kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní a příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva                                                                          

 

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality