Přesun na obsah

web.path

Hlavní stránka Výzkum a podkladové materiály Tvorba plánovací a …

Tvorba plánovací a projektové dokumentace

Opatření umožňuje zpracování projektové dokumentace jako podkladu pro realizaci plánovaných činností, dále je zaměřeno na zpracování lesního hospodářského plánu

Cíle:

  • vytvoření projektu za účelem realizace opatření
  • zpracování či úprava lesního hospodářského plánu jakožto dokumentu upravujícího nakládání s lesem prostřednictvím závazných ustanovení a doporučení

Opatření podporují následující programy

OP ŽP (průřezově)

Popis:
zpracování projektu (vč. studií, posudků, zpracování žádosti atd.) s podmínkou následné realizace konkrétního opatření v rámci programu

Výše podpory:
do výše do 10% u projektů do 1 mil. Kč realizačních nákladů, do 8% u projektů do 3 mil. Kč realizačních nákladů, do 7% u projektů do 10 mil. Kč realizačních nákladů, do 6% u projektů ostatních (procentní limit zahrnuje i realizaci TDI a AD)

Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy

Žadatel:
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další

MaS - Tvorba LHP a projektové dokumentace

Popis:
zpracování lesního hospodářského plánu, který je nástrojem vlastníka. Slouží jako pomůcka při hospodaření v lese. Zpracování plánu ukládá zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, pro všechny lesní pozemky ve vlastnictví státu.

Výše podpory: 100%

Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR

Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.

Příspěvky na hospodaření - Tvorba LHP a projektové dokumentace

Popis:
zpracování digitální formy lesního hospodářského plánu jakožto dokumentu upravujícího nakládání s lesem prostřednictvím závazných ustanovení a doporučení

Výše podpory: 300 Kč/ha

Územní vymezení:
celé území ČR

Žadatel:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa

POPFK (115 176) - Tvorba plánovací a projektové dokumentace

Popis:
zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření

Výše podpory:
až 650 Kč/ha, max. 250 tis. Kč

Územní vymezení:
národní parky a jejich ochranná pásma

Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

Vyhledávání

Informujeme vás

První výzva v programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) se spuštěním příjmu žádostí od 3. 8. 2022

Vyhlášení výzvy AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je od 1. do 30. 5. 2022.

MŽP zveřejnilo nové náklady obvyklých opatření

Jejich aktualizaci pro rok 2022 připravila AOPK ČR.

MŽP opět vyhlásilo výzvy na podporu komunální výsadby stromů

Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. 

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

zobrazit všechny aktuality